Thắng Jordan, tuyển Việt Nam đã đút túi hơn 12 tỷ đồng tiền thưởng

Thắng Jordan, tuyển Việt Nam đã đút túi hơn 12 tỷ đồng tiền thưởng

Theo đó, đội tuyển Việt Nam được 5 ngân hàng nội địa thưởng 5 tỷ đồng, một tập đoàn thưởng 1 tỷ đồng