Manchester United gần với Derong!Phí chuyển tiền nhất trí với Barcelona là 80 triệu euro Negara, người đầu tiên giới thiệu các trận bóng đá là

Manchester United gần với Derong!80 triệu euro với Barcelona [Quốc gia đầu tiên giới thiệu một trận bóng đá là]: Sports 6